Projekt „Translocal”

iv-pysika-vaade

Universalmuseum Joanneumi eestvedamisel on mõned keskmise suurusega Euroopa kunstimuuseumid loonud ühisvõrgustiku. Koostöö eesmärgiks on tugevdada spetsiifilisi Euroopaliku kunstipraktika vorme esindavate muuseumide rolli ja positsiooni.

Väljaspool keskseid suurlinnu tegutsevate keskmise suurusega Euroopa moodsa ja kaasaegse kunsti muuseumide vaheline tihedam koostöö on oluline platvorm nende arenguks ja kõrgetasemeliste tulemuste saavutamiseks. Idee vormus juba 2011. ja 2012. aastal, kui Grazis, Łódźis ja Brnos toimusid muuseumide direktorite kohtumised. Võrgustiku „Translocal” raames tegid kunstimuuseumid koostööd ning vahetasid ühiste eesmärkide saavutamiseks oskusteavet. Hetkel on võrgustikuga seotud seitse institutsiooni, lisaks Universalmuseum Joanneumile töötavad ühise tulevikunägemuse heaks ka: Moravská galerie (Brno, Tšehhi), Muzeum Sztuki (Łódź, Poola), Kunstmuseum Lichtenstein (Vaduz, Liechtenstein), Kunstmuseum Stuttgart (Saksamaa), Kumu kunstimuuseum (Tallinn, Eesti), Zagrebi kaasaegse kunsti muuseum (Horvaatia) ja Bolzano kaasaegse kunsti muuseum (Itaalia). Ühtlasi on võrgustikuga oodatud ühinema kõik sarnase positsiooniga Euroopa muuseumid.

Need muuseumid koguvad ja uurivad kohaliku ja rahvusvahelise kunsti loomise, kommunikeerimise ja vastuvõtu eriomaseid aspekte, lähtudes sealjuures fookuses oleva kunsti eripärast. Oma kogudega on muuseumidel võimalus näidata moodsa ja kaasaegse kunsti arenguid rahvusvahelisel tasandil, olgugi et üksikult võttes ei ole muuseumide haare kõikehõlmav, kuna nende kogud esindavad põhjalikult ja rahvusvaheliselt konkureerival tasandil eelkõige kohalikke ja rahvuslikke arenguid.

Võrgustik „Translocal” kasutab seda geograafilist ja kultuurilist mitmekesisust koostöö rajamiseks ühistegevuste näol, mis on vaba konkurentsist, üleolekust ja lahknevatest huvidest.

Koostöös keskendutakse järgmistele eesmärkidele:

Teadmiste ja kogemuste jagamine: võrgustik hõlbustab teadmiste vahetamist, võimaldades partnerinstitutsioonidel jagada kohalikke töömeetodeid; samas tuleb „Translocali” töötulemusi ka avalikkusele näidata, esitledes osalevaid muuseume aktiivsete teadmisteloojatena.

Ühisnäitused, ühine teadustöö ja haridustegevus: koostöövormid ja kogemuste jagamine, et tõsta osalevate institutsioonide väärtust, töö tulemuslikkust ja konkurentsivõimet ning hõlbustada nende osavõttu suurematest projektidest, mis võimaldaks leida lisatoetust ja rahalist abi.

Uuenduste ja kultuuriarengute käimalükkamine: võrgustiku eesmärk on aidata säilitada muuseumiinstitutsioonide rolli kultuurivahetuste ja -arengute katalüsaatorina. „Translocali” kohalike keskuste ülene võrgustik näeb end seega uuenduslike ja tulevikku suunatud algatuste platvormina, millest saaksid ühiselt võita kõik osalevad institutsioonid.

Reflektsioon muuseumi rolli üle avaliku ruumi alalhoidjana: kiirelt muutuvate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste olude tõttu peavad muuseumid oma rolli demokraatlikus ühiskonnas ümber määratlema. Selleks tuleb võrgustikusiseselt avalike või poolavalike debattide, paneelide ja sümpoosionide abil välja töötada uued strateegiad.

Teadlikkuse tõstmine muuseumipoliitika-, töökorralduse- ja rahastusealastes küsimustes: võrgustik hakkab korraldama struktuurse teabe vahetust. See võib ühtlasi hõlbustada seadusandlikku ja rahastamisalast lobitööd ning mõjutada osalevate institutsioonide tulevikku suunavaid reaalpoliitilisi otsuseid.

Ühiskommunikatsioon, -reklaam ja -turundus: lisaks avalikkuse teavitamisele osalevate institutsioonide erinevatest tegevustest on võrgustiku eesmärgiks kasvatada üldist teadlikkust Euroopa keskmise suurusega muuseumidest ja nende spetsiifilistest kunstikogudest.

Loetletud eesmärgid on ära toodud 10. oktoobril 2012. aastal võrgustiku asutajate koostatud ja allkirjastatud memorandumis. Lisaks on loodud tegevusplaan tulevikusihtide ja kohtumiste üldise ajakavaga.

Algatatud on kuraatorite ja kogude mobiilsusprogramm „Translocal Collections” (Kohalike keskuste ülesed kollektsioonid), mis võimaldab muuseumikogusid võrrelda ja seeläbi nende kontekste ja eripära paremini mõista. See koostöö- ja vahetusprogramm hõlmab kuraatorite muuseumikülastusi, aga ka kogudevahetuse ja ühistrükiste alaseid läbirääkimisi ja rahastamist.

Programmilt Loov Euroopa on toetuse saanud kaheaastane projekt „Translocal: Museum as Toolbox” (2015–2017), mille kandev idee on muuseumi avatumaks muutmine uutele sihtgruppidele, antud juhul just noortele vanuses 15–25 aastat. Projekti ametlik koduleht: http://www.museumastoolbox.eu/.

Translocal võrgustiku liikmed:
Universalmusem Joanneum
Moravská galerie
Muzeum Sztuki
muzej suvremene umjetnosti
Kunstmuseum Liechtenstein
Kunstmuseum Stuttgart
Kumu kunstimuuseum

Muuseumide info pdf-ina.