Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Uus! Skulptuuride metsas

Näitusel „Maire Männik. Eesti legend Pariisis“ 23.08.19–05.01.20
lasteaia ja põhikooli I astme õpilased
Kestus: 90 minutit

Tunni raames külastatakse näitust „Maire Männik. Eesti legend Pariisis“, mis tunnijuhi abil elamuste metsaks muutub ning looduse, Pariisi ja kunstniku elu muljeid vahendab. Muuseumitunnis pakuvad elamusi valgus ja vari, helid ja hääled, erinevad materjalid ja vormid. Nägemis-, kuulmis- ja  kompimismeele abil avastame skulptuuride olemust ning Maire Männiku loodud portreid ja medaleid uurides tutvume erinevate isiksustega ja mõtleme selle üle, kui erinevad on kõik inimesed. Tunni eesmärk on kogeda kunsti erinevate meelte abil ja tutvuda skulptuuri peamise väljenduvahendi– vormiga.

Muuseumitund lähtub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava õppe-ja kasvatustegevuse eesmärkidest ning tund toetab valdkondade „Mina ja keskkond”, „Keel ja kõne” ning „Kunst” õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste saavutamist. Tund toetab põhikooli riiklikus õppekavas kunsti ja loodusainete õppe-ja kasvatuseesmärkides välja toodud väärtuste ning hoiakute kujunemist.

Märksõnad: skulptuur, vorm, materjalid, loodus ja linn, looduse ja linna helid, inimene, inimese meeled, iga inimese erilisus, portreekunst

Täpi

Muuseumitundide sari lasteaiale püsinäitustel ja vahetuvatel näitustel
Kestus: koolieelsed rühmad 90 minutit, nooremad rühmad 60 minutit

Roheline laserkiir Täpi on väikeste laste muuseumisõber Kumus. Koos võetakse ette põnevaid rännakuid muuseumi kõigil korrustel nii püsiekspositsioonis kui vahetuvatel näitustel. Eri teemade kaudu uuritakse ja kirjeldatakse aastasadu vanu ja ka kaasaegseid kunstiteoseid. Teemasse sisselamiseks kasutatakse mängu, lihtsat lavastust ja jutu lugemist, julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi ning ergutatakse tema jutustamis- ja algatusvõimet. Muuseumitundide teemavalikul on lähtutud lasteaia õppekavast ja õpetajate soovitustest. Täpi muuseumitunde on võimalik tellida nii sarjana (9 osa) kui ka üksiktunnina. Sarja osad vt siit

Lugusid kunstis

Muuseumitundide sari põhikooli I astmele püsinäitustel
Kestus: 90 minutit
9-osaline sari juhib lapsi lugude, teemade ja tähtsamate autorite kaudu sammhaaval Kumu hoone ja kunsti juurde ning õpetab märkama ja süvenema. Eesti kunsti püsiväljapaneku abil kujundab laps oma rahvuslikku identiteeti, märkab rohkem ümbritsevat maailma, arendab eakohast keele- ja kirjanduspädevust, mõistab kuulatud lugude tähendusi ja nende osatähtsust Eesti kultuuriloos. Lisaks arendab laps oma suulist eneseväljendust ja uurimisoskusi, praktiseerib ja loob seoseid erinevate ainete vahel. Tunnid on üles ehitatud aktiivõppemeetoditele ja alati on lisatud ka loovtöö osa. Ühe muuseumitunni kestus 90 minutit. Sarja osad vt  siit

Kunstimängud

Muuseumitundide sari lasteaiale ja põhikooli I astmele Eesti Kunstimuuseumi filiaalide vahetuvatel näitustel
Kestus: 90 minutit

Muuda kunsti vaatamine ja muuseumis käimine lastele igakuiseks traditsiooniks!

Muuseumitundide sari „Kunstimängud“ annab toreda võimaluse õppida tundma Eesti Kunstimuuseumi filiaale ja väljapanekuid. Sari koosneb Eesti Kunstimuuseumi vahetuvatele näitustele loodud haridusprogrammidest, millest igaüks toimib eraldiseisva tunnina, pidades silmas selleks tunniks seatud õpitulemusi ja eesmärke. Kunstimuuseumi omanäoliste filiaalide ja näituste külastamine tutvustab lastele põnevas ja vahelduvas keskkonnas eriilmelisi kunstnikke erinevatest ajastustest.

NB! Muuseumitunnid toimuvad erinevates filiaalides! Eesti Kunstimuuseumi haridustöötajad ootavad teid iga kuu vastavas filiaalis!

Vaata kava ja loe lähemalt

Võlujälg
Püsinäitusel „Varamu
1.-3. klassile
Kestus: 90 minutit
Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui metsloomi aga ka müütilisi ja väljamõeldud loomi. Tunnis lahendatakse mõistatusi ja arutatakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.
Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Mustrivõti
1.-3. klassile
Kestus: 90 minutit
Sobib hästi aktiivsetele lastele Kumu esmakülastuseks kevad- ja suveperioodil. Võistkondlik liikumismäng „Mustrivõti“ arendab visuaalset tähelepanelikkust ning suunab Kumu hoonet märkama ja uue pilguga vaatama. Muuseumitunnis saab otsida, uurida, võrrelda, avastada ja tuvastada mustreid ning tunnijuhi abil saadakse mustrite kaudu teadmisi Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja kunsti kohta. Mustrite jälitamine toimub nii hoones kui ka sisehoovis. Kõik osalejad saavad kaasa võtta enda loodud Kumu mustri detaili.
Märksõnad: liikumismäng, muster, geomeetrilised kujundid, betoon, materjalid, Kumu arhitektuur