Gümnaasiumile

UUS! Eneseloomine

Näitustel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ (06.12.2019–26.04.2020) ja „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ (11.10.2019 – märts 2020)

Põhikooli III astme ja gümnaasiumi õpilased
Kestus: 90 minutit

Tunni eesmärk on uurida naiskunstniku eneseteadlikkuse kujunemise ja kunstiprotsessidega kohanemise viise, mõeldes sealjuures ka enda isiksuse kujunemisele ja arengule ning ühiskonna või grupi mõjudele selles protsessis. Tund tutvustab eesti esimesi naiskunstnikke ja pakub võrdlusmomenti kaasaegsete naiskunstnike loominguga.

Näitusel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ tutvutakse naiste eneseteadvuses ja ühiskondlikus positsioonis 19. sajandil alguse saanud muutustega, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamisviisides. Ühtlasi mõtiskletakse üldisemalt, millised on ühiskonna ja grupi mõjud indiviidi eneseteadvusele. Uuritakse, miks on naiskunstnike teoseid võrreldes meeskunstnike loominguga vähem nii kunstikogudes kui ka näitustel, miks ja milliseid žanre ja teemasid on naiskunstnikud ajalooliselt eelistanud, ning kuidas ja mida õnnestus neil hoolimata ebasoodsatest tingimustest saavutada.

Näitus „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ pakub hea jätkuna naiskunstnike sisekaemusi kaasaegses vormis, toob näiteid teemade kohta, millega naiskunstnikud nüüdisajal tegelevad ning laseb muu hulgas avatult uurida ja tõlgendada kunstniku tundeid, nagu üksindus, ärevus, hirm. Iga muuseumitunni osaline saab jätta endast märgi ühisloominguna valmivasse lühtrisse, mis näituseperioodil Kumu aatriumi kaunistab.

Tunni läbimisel õpilane:
• mõtleb, millist mõju avaldab maailm tema isiksuse arenemisele ja tõlgendab selle kehaliseks märgiks, žestiks, sümboliks;
• töötab rühmas ja leiab koos kaaslastega tsitaadiga kokku sobiva kunstiteose ning põhjendab enda ja rühma valikuid;
• märkab naiskunstnikele meelepäraseid žanre;
• teab, miks on naiskunstnike teoseid võrreldes meeskunstnike loominguga vähem nii kunstikogudes kui ka näitustel;
• nimetab eesti naiskunstnikke.

Märksõnad: ühiskonna mõjud indiviidile, 19. sajandi kunstnik, emantsipeerumine, kunstižanrid, 20. sajandi esimese poole naiskunstnikud, kaasaegsed naiskunstnikud, installatsioon

Soovitused: Paljude muuseumitunnis käsitletud töödega saab tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi Digikogus.

Ajastu ja konteksti laiemaks mõistmiseks saab abi Eesti Kunstimuuseumi haridusprojekti Eesti kunsti DIGISILD töölehtedest ja videodest: Eesti kunstielu kujunemist 18. sajandil tutvustab DIGISILD projekti tööleht nr 9 ning eesti esimesi meeskunstnikke tutvustab Eesti kunsti DIGISILD projekti tööleht nr 10.

 

Tunni väljatöötamist toetas Telia Eesti AS.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu

9.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Kunsti ABC

9.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Külastatakse nii Kumu püsinäitusi kui ka kaasaegse kunsti näitusi. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.
Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

 

Varamu


Püsinäitusel „Varamu
9.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunni eesmärgiks on püsinäituse „Varamu“ teoste abil rännata läbi Eesti kunstiajaloo klassika alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni. Näitusesaalis nähtav kunst toetab koolis käsitletavat teoreetilist teadmist ning seeläbi loob õpilasele tervikpildi käsitletavast ajaperioodist Eesti kunstis. Teadmisi aitab kinnistada kunstivoolude ajatelje tööleht ning aktiivne arutelu.
Märksõnad: püsiekspositsioon, žanr, koloriit, tonaalsus, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

 

Konfliktid ja kohandumised

Püsinäitusel Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)
9.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis antakse ülevaade nõukogude okupatsiooni kehtestamisega alanud ja taasiseseisvumisega lõppenud perioodil aset leidnud muutustest ühiskonnas ja kunstis. Õpilased kuulevad Eesti kunstnike raskustest kunstimaastiku uute nõudmistega kohanemisel. Uuritakse lähemalt, kuidas analüüsida ning tõlgendada kunstiteost sisulisest ja vormilisest vaatenurgast lähtuvalt.
Märksõnad: sotsialistlik realism, propaganda, karm stiil, sotspop, slaidimaal, häppening